Byt Žilina

súbor vecí vedený na Okresným úradom Žilina, okres Žilina, obec Žilina, katastrálne územie Žilina, evidovaný na liste vlastníctva č. 8379 ako:- byt č....
více