Rodinný dom Trebišov

súbor vecí vedený Okresným úradom Trebišov, okres Trebišov, obec Trebišov, katastrálne územie Trebišov, evidovaný na liste vlastníctva č. 322 ako:- st...
více