Rodinný dom Iža

súbor vecí Okresný úrad Komárno, okres Komárno, obec Iža, katastrálne územie Iža, evidovaný na liste vlastníctva č. 782 ako:Parcely registra "C&q...
více