Rodinný dom Močiar

súbor vecí vedený Okresným úradom Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, obec Močiar, katastrálne územie Močiar, evidovaný na liste vlastníctva č. ...
více