Rodinný dom Poniky

súbor vecí vedený Okresným úradom Banská Bystica, okres Banská Bystica, obec Poniky, katastrálne územie Poniky, evidovaný na liste vlastníctva č. 516 ...
více