Byt Brezno

súbor vecí vedený Okresným úradom Brezno, okres Brezno, obec BREZNO, katastrálne územie Brezno, evidovaný na liste vlastníctva č. 5683 ako:- byt č. 2,...
více